Πολιτική περί Ιδιωτικού Απορρήτου

TRUSTe

Πολιτική TRACOM για δεδομένα και απόρρητο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15 Σεπτεμβρίου 2023

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η TRACOM Corporation, η οποία δραστηριοποιείται ως Όμιλος TRACOM (εφεξής συλλογικά «TRACOM», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), δεσμεύεται αποφασιστικά για την προστασία των δικαιωμάτων και του απορρήτου κάθε ατόμου που συμμετέχει στις υπηρεσίες μας. Η TRACOM σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, μισθώνει ή ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε κανέναν. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για συγκεκριμένους ιστοτόπους που ανήκουν και λειτουργούν από την TRACOM και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η TRACOM συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, διασφαλίζει και κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε αυτούς τους ιστοτόπους: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com και https://www.tracomae.com, (εφεξής συλλογικά «Συστήματα TRACOM»). Περιγράφει επίσης τις επιλογές που σας παρέχονται αναφορικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες.

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες βάσει ΕΕ

Η TRACOM βασίζεται στις τυποιημένες συμβατικές ρήτρες (απόφαση 2010/87/ΕΕ), οι οποίες ισχύουν για κάθε οργανισμό-πελάτη, ως μηχανισμός μεταφοράς προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ. Η TRACOM επεξεργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει.

Πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, επέκταση για ΗΒ του ΕΕ-ΗΠΑ, Ελβετίας-ΗΠΑ (Data Privacy Framework (DPF))

Η TRACOM συμμορφώνεται επίσης με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF ΕΕ-ΗΠΑ), την επέκταση για το ΗΒ του πλαισίου DPF των ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ (DPF Ελβετίας-ΗΠΑ) όπως ορίζεται από το Υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ.

Η TRACOM έχει βεβαιώσει στο Υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ ότι τηρεί τις αρχές του πλαισίου DPF των ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει από την ευρωπαϊκή ένωση σε συνάρτηση με το πλαίσιο DPF των ΕΕ-ΗΠΑ και από το Ηνωμένο Βασίλειο (και το Γιβραλτάρ) σε συνάρτηση με την επέκταση για το ΗΒ του πλαισίου DPF των ΕΕ-ΗΠΑ.

Η TRACOM έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ ότι τηρεί τις αρχές του πλαισίου DPF Ελβετίας-ΗΠΑ όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει από την Ελβετία σε συνάρτηση με το πλαίσιο DPF Ελβετίας-ΗΠΑ. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου και των αρχών του πλαισίου DPF των ΕΕ-ΗΠΑ ή/και των αρχών του πλαισίου DPF Ελβετίας-ΗΠΑ, ισχύουν οι αρχές.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο προστασίας δεδομένων (DPF) και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.dataprivacyframework.gov/.

Η TRACOM είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, δυνάμει του DPF, και στη συνέχεια διαβιβάζει σε τρίτο μέρος που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό της. Η TRACOM συμμορφώνεται με τις αρχές του DPF για όλες τις περαιτέρω διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για την περαιτέρω διαβίβαση.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή διαβιβάζονται σύμφωνα με το DPF, η TRACOM υπόκειται στις ρυθμιστικές αρχές εφαρμογής της Ομοσπονδιακής επιτροπής εμπορίου των ΗΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η TRACOM ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νομικά αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης απαιτήσεων για την εθνική ασφάλεια ή την εφαρμογή του νόμου.

Εάν έχετε ανεπίλυτες ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με τον τρίτο πάροχο επίλυσης διαφορών με έδρα τις ΗΠΑ (δωρεάν) στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Για παράπονα σχετικά με τη συμμόρφωση με το DPF που δεν επιλύονται με οποιονδήποτε από τους λοιπούς μηχανισμούς του DPF, έχετε τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επικαλεστείτε δεσμευτική διαιτησία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του DPF στη διεύθυνση https://www.dataprivacyframework.gov/.

Οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα της TRACOM και να συμμετέχουν στις αξιολογήσεις του προγράμματός μας. Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Πληροφορίες που μας παρέχετε εθελοντικά και πώς τις χρησιμοποιούμε

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τους παρακάτω τύπους προσωπικών δεδομένων:

Η TRACOM παραδίδει υπηρεσίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης στους πελάτες μας. Στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με μεμονωμένα άτομα. Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, τα παρακάτω:

 • Πληροφορίες επικοινωνίας: (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου (μόνο για διαχειριστές). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για (i) ταυτοποίηση, (ii) επικοινωνία μαζί σας και ανταπόκριση στα αιτήματά σας, (iii) εκτέλεση των υπηρεσιών μας.
 • Δημογραφικές πληροφορίες: Προαιρετικό (π.χ. χώρα, εργασία, επίπεδο εργασίας, τομέας, ηλικιακό εύρος, φύλο). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται (i) για στατιστική ανάλυση (ii) για τη βελτίωση των προϊόντων μας.
 • Αναγνωριστικά στοιχεία: (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ερωτήσεις ασφαλείας και απαντήσεις). Αυτό μας επιτρέπει να σας χορηγήσουμε εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς: (π.χ. απαντήσεις αξιολόγησης). Αυτές οι συγκεντρωμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από την TRACOM.
 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Περιλαμβάνει μια προαιρετική ερώτηση σχετικά με την εθνικότητα (μόνο οι συμμετέχοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για: (i) στατιστική ανάλυση, (ii) βελτίωση των προϊόντων μας.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να ελέγξουμε την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους ιστότοπούς μας και για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αξιολόγησης που συλλέγονται σε αναφορές προφίλ εκπαιδευόμενων, που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Ο εργοδότης σας έχει έρθει σε επαφή με την TRACOM προκειμένου να καταστήσει τις υπηρεσίες μας διαθέσιμες σε συγκεκριμένα άτομα («Εκπαιδευόμενους») για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αν είστε Εκπαιδευόμενος και δεν επιθυμείτε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορεί να σας διατεθεί ένα δείγμα αναφοράς προφίλ Εκπαιδευόμενου. Αυτό θα μειώσει την εφαρμοσιμότητα των πληροφοριών σε εσάς. Αν σας έχει ζητηθεί να παράσχετε σχόλια σχετικά με κάποιον συνάδελφό σας αλλά δεν επιθυμείτε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, ο Εκπαιδευόμενος δεν θα έχει το όφελος των πολύτιμων σχολίων σας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Η TRACOM χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστοτόπους μας για την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, την παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών στον ιστότοπο και τη συλλογή δημογραφικών πληροφοριών σχετικά με τη βάση χρηστών μας στο σύνολό της. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies, για παράδειγμα, για τη διαχείριση περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και των προτιμήσεων χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των cookies σε ατομικό επίπεδο προγράμματος περιήγησης. Εάν απορρίψετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αλλά η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες ή περιοχές του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Όπως ισχύει στους περισσότερους ιστότοπους, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), σελίδες αναφοράς/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας ή/και δεδομένα περιήγησης με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες ή λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Αναλύουμε τακτικά τις αποκρίσεις αξιολόγησης και τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς και τις απαντήσεις σχετικά με την εθνότητα, και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από την TRACOM για την ενημέρωση και την επικύρωση των αξιολογήσεών μας και δημοσιεύονται περιστασιακά, μόνο σε συνοπτική μορφή, σε αναφορές ερευνών σχεδιασμένες για γενική κυκλοφορία. Στις αναφορές αυτές δεν ταυτοποιούνται άτομα. Συγκεκριμένοι οργανισμοί αναγνωρίζονται μόνο εάν λάβουμε προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον οργανισμό.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με ένα άτομο ή από αυτό, θεωρούνται εμπιστευτικά από την TRACOM. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (Διαχειριστές και Διαμεσολαβητές της TRACOM, Διαχειριστές και Διαμεσολαβητές πελατών) έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, μόλις παραδοθούν ατομικές αναφορές προφίλ μαθητών στους εκπαιδευόμενους, διαχειριστές ή διαμεσολαβητές του πελάτη, αυτά τα υλικά δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχο της TRACOM.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την TRACOM. Ακολουθούμε τα αποδεκτά πρότυπα του κλάδου για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλονται, τόσο κατά τη μετάδοσή τους όσο και την κατοχή τους αφότου τα παραλάβουμε στην TRACOM. Όταν εισάγετε προσωπικά δεδομένα, κρυπτογραφούμε τη μετάδοση αυτών των στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL). Καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Internet ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε απόλυτη ασφάλεια. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση tracomlearning@tracom.com.

Σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευσης, συνένωσης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, ρευστοποίησης ή άλλης αντίστοιχης συναλλαγής στην οποία συμμετέχει η TRACOM, ενδέχεται να μεταφέρουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα στη διάδοχο εταιρεία. Θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή/και με μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία ή στις χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τυχόν επιλογές που μπορεί να έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Νομική υποχρέωση αποκάλυψης

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα εάν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο απαιτείται από τον νόμο, όπως για λόγους συμμόρφωσης με μια κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία, όταν θεωρούμε, καλή τη πίστει, ότι αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, για τη διερεύνηση απάτης ή για την ανταπόκριση σε κυβερνητικό αίτημα ή σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, με την προηγούμενη έγκρισή σας.

GDPR και EU

Η TRACOM παίρνει σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχει ορίσει τον Data Protection Representative Limited (εφεξής «DataRep») ως Εκπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στη δική σας χώρα.

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en) ή στην εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη χώρα σας.

Υπάρχει DataRep σε κάθε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ισλανδία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), έτσι ώστε οι πελάτες της TRACOM να μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον DataRep στη χώρα τους.

Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στην TRACOM ή να ασκήσετε με άλλο τρόπο τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Στείλτε email στον DataRep στη διεύθυνση tracom@datarep.com
 • Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα στη διεύθυνση https://www.datarep.com/tracom
 • Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση: DataRep, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB, United Kingdom
 • Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση: DataRep, 3rd and 4th Floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Germany
 • (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις γραπτές μεθόδους, χρησιμοποιείτε τον DataRep ως παραλήπτη, και όχι την TRACOM)

Τα προσωπικά σας δεδομένα

Η TRACOM σέβεται τον έλεγχό σας στα προσωπικά σας δεδομένα. Κατόπιν αιτήματος, η TRACOM θα επιβεβαιώσει εάν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς και θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας, και θα τα διατηρήσουμε μέχρι να μας δοθεί εντολή για κατάργησή τους από τον πελάτη της TRACOM ή από εσάς (σε περιορισμένες περιπτώσεις).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το αίτημά σας, για παράδειγμα εάν παρεμβαίνει στις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, επηρεάζει νομικά θέματα, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και θα σας δώσουμε μια εξήγηση.

Εάν είστε αντικείμενο μιας από τις αξιολογήσεις από πολλούς βαθμολογητές, θα σας ζητήσουμε να προσκαλέσετε άτομα να συμμετάσχουν ως βαθμολογητές σας. Θα σας ζητήσουμε τα ονόματά τους και τις διευθύνσεις email τους. Θα στείλουμε στους βαθμολογητές σας ένα μόνο email προσκαλώντας τους να επισκεφθούν τον ιστότοπο αξιολόγησης και, προαιρετικά, θα τους στέλνουμε υπενθυμίσεις κατά διαστήματα. Η TRACOM αποθηκεύει τα στοιχεία αυτά με μοναδικό σκοπό την αποστολή αυτών των email και τη μέτρηση της προόδου των βαθμολογητών σας στις αποκρίσεις αξιολόγησης.

Η TRACOM ακολουθεί τις απαιτήσεις απορρήτου δεδομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον GDPR, τα άτομα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων τους, ακολουθώντας τις οδηγίες για καθένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης
 • Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, προβολής και αλλαγής των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα της TRACOM. Η διαδικασία για να γίνει αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον ιστότοπο και τον ρόλο του χρήστη, ως εξής:

  MAX (www.tracommax.com)
  Διαχειριστές πελατών
  - Δυνατότητα προβολής/επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων ατόμων για τα οποία έχουν εξουσιοδότηση μέσω της οθόνης Individual Edit (Ατομική επεξεργασία).
  – Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα μέσω της οθόνης My Information Edit (Διόρθωση των στοιχείων μου).

  Διαμεσολαβητές
  - Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα μέσω της οθόνης My Information Edit (Διόρθωση των στοιχείων μου).

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  Εκπαιδευόμενοι/βαθμολογητές
  - Μπορούν να προβάλλουν/επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω των οθονών My Account (Ο λογαριασμός μου), My Password (Ο κωδικός πρόσβασής μου), και My Security Questions (Οι ερωτήσεις ασφαλείας μου).
  – Οι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποιούν τη μέθοδο πρόσβασης των Κωδικών Έρευνας πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Διαχειριστή του Πελάτη τους για να αλλάξουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Το όνομα και η διεύθυνση email του Διαχειριστή του Πελάτη βρίσκονται στα email πρόσκλησης και υπενθύμισης που έχουν σταλεί.

 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να λησμονηθούν)
 • Η TRACOM θα διατηρεί προσωπικά δεδομένα έως ότου ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του πελάτη μας ειδοποιήσει γραπτώς την TRACOM για κατάργηση των προσωπικών δεδομένων.

  Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατάργηση των προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα της TRACOM. Οποιοδήποτε αίτημα προς την TRACOM για κατάργηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να προέρχεται από έναν Διαχειριστή του Πελάτη. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα κάποιος (Εκπαιδευόμενος, Βαθμολογητής, Διαχειριστής ή Διαμεσολαβητής), έρχεται σε επαφή με τον Διαχειριστή του Πελάτη προκειμένου να ζητήσει την κατάργηση των προσωπικών του/της δεδομένων. Το όνομα και η διεύθυνση email του Διαχειριστή του Πελάτη βρίσκονται στα email πρόσκλησης και υπενθύμισης που έχουν σταλεί. Μετά από ειδοποίηση από τον Διαχειριστή Πελάτη, η TRACOM θα καταργήσει τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου από τα συστήματα TRACOM.

 • Δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας τους
 • Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα συστήματα TRACOM. Οποιοδήποτε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να προέρχεται από Διαχειριστή Πελάτη χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα «Δικαίωμα διαγραφής» παραπάνω.

 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
 • Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα από τα συστήματα TRACOM σε μια κοινώς χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για διάφορους άλλους σκοπούς. Οποιοδήποτε αίτημα για τη λήψη προσωπικών δεδομένων πρέπει να προέρχεται από Διαχειριστή Πελάτη χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

  1. Ένα άτομο (Εκπαιδευόμενος, Βαθμολογητής, Διαχειριστής ή Διαμεσολαβητής) επικοινωνεί με τον Διαχειριστή Πελάτη για να ζητήσει τη λήψη των προσωπικών του δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Το όνομα και η διεύθυνση email του Διαχειριστή Πελάτη βρίσκονται στα email πρόσκλησης και υπενθύμισης.

  2. Ο Διαχειριστής του Πελάτη υποβάλλει ένα αίτημα στην TRACOM γραπτώς ώστε τα προσωπικά δεδομένα καταστούν διαθέσιμα για ένα άτομο.

  3. Η TRACOM αξιολογεί το αίτημα για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να ικανοποιηθεί. Εάν υπάρχει κάποιος λόγος που το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η TRACOM θα ειδοποιήσει γραπτώς τον Διαχειριστή Πελάτη. Διαφορετικά, η TRACOM εκπληρώνει το αίτημα και προωθεί τις ζητούμενες πληροφορίες στον Διαχειριστή του Πελάτη, προκειμένου να παρασχεθούν στο άτομο.

 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στα συστήματα TRACOM. Ένα άτομο διορίζεται από τον εργοδότη του για συμμετοχή στις υπηρεσίες TRACOM, σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του εργοδότη.

  Οποιοδήποτε αίτημα για κατάργηση συγκατάθεσης πρέπει να προέρχεται από έναν Διαχειριστή Πελάτη, με χρήση της διαδικασίας που αναφέρεται στην ενότητα «Δικαίωμα διαγραφής» παραπάνω.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η TRACOM ενδέχεται να ενημερώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου, ώστε να αντανακλά αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα σταλεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στον λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτό τον ιστότοπο, προτού η αλλαγή τεθεί σε ισχύ. Σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας σε σχέση με το απόρρητο.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η παρούσα δήλωση συντάχθηκε για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στα προγράμματα της TRACOM να κατανοήσουν την πολιτική μας σχετικά με το απόρρητο και τη χρήση δεδομένων. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο tracomlearning@tracom.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111