Integritetspolicy

TRUSTe

TRACOMs data- och integritetspolicy

Träder i kraft den: 15 september 2023

Introduktion till integritetspolicyn samt dess omfattning

TRACOM Corporation, som driver affärsverksamhet som TRACOM Group (gemensamt kallat ”TRACOM”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), lägger stor vikt vid sin förpliktelse att skydda rättigheterna och integriteten för varje person som tar del av våra tjänster. TRACOM hyr aldrig ut, säljer eller leasar dina personuppgifter.Denna integritetspolicy gäller specifika webbplatser som ägs och drivs av TRACOM. I policyn beskrivs hur TRACOM samlar in, behandlar, använder, skyddar och delger de personuppgifter du lämnar på följande webbplatser: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com och https://www.tracomae.com, (tillsammans "TRACOM systems"). Den beskriver även de valmöjligheter som du har gällande vår användning av dina personuppgifter och hur du kan komma åt och uppdatera uppgifterna.

EU-standardavtalsklausuler

TRACOM förlitar sig på standardavtalsklausulerna (beslut 2010/87/EU), som gäller för varje kundorganisation, som en mekanism för överföring av personuppgifter utanför EU. TRACOM behandlar de personuppgifter som tas emot i USA.

EU-U.S., UK Ext EU-U.S., SWISS-U.S. datasekretessramverk (DPF)

TRACOM följer också EU-U.S. datasekretessramverk (EU-U.S. DPF), Storbritanniens tillägg till EU-U.S. DPF och det Schweiz-amerikanska datasekretessramverket (Swiss-U.S. DPF) som fastställt av det amerikanska handelsdepartementet.

TRACOM har certifierat till USA:s handelsdepartement att det följer principerna i EU-U.S. DPF med avseende på behandling av personuppgifter som erhållits från Europeiska Unionen enligt EU-U.S. DPF och från Storbritannien (och Gibraltar) enligt Storbritanniens tillägg till EU-U.S. DPF.

TRACOM har certifierat till USA:s handelsdepartement att det följer principerna i Swiss-U.S. DPF med avseende på behandling av personuppgifter som erhållits från Schweiz enligt Swiss-U.S. DPF. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och principerna i EU-U.S DPF och/eller principerna i Swiss-U.S. DPF ska principerna gälla.

https://www.dataprivacyframework.gov kan du tar reda på mer om datasekretessramverksprogrammet (DPF) och se vår certifiering,

TRACOM ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som tas emot, i enlighet med DPF, och överför dem därefter till en tredje part som fungerar som ombud på dess vägnar. TRACOM följer principerna i DPF för alla vidare överföringar av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidare överföring.

Avseende personuppgifter som tas emot och överförs i enlighet med DPF lyder TRACOM under USA:s Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter. I vissa situationer kan TRACOM tvingas uppge personuppgifter som svar på juridiska begäranden från offentliga myndigheter, inklusive krav beträffande nationell säkerhet eller upprätthållande av lagen.

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med ordentligt kan du kontakta vår USA-baserade tredje partsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

För klagomål angående DPF-efterlevnad som inte lösts av någon av de andra DPF-mekanismerna, har du, under vissa förutsättningar, möjlighet till skiljedom. Mer information finns på den officiella DPF-webbplatsen på https://www.dataprivacyframework.gov.

Användare måste vara minst 18 år för att kunna använda TRACOM-systemen och delta i våra programutvärderingar. Genom att godkänna denna integritetspolicy bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

Information som du frivilligt ger oss och sätten som vi använder den på

Vi behandlar generellt sett följande typer av personuppgifter:

TRACOM levererar utvärderings- och utbildningstjänster till våra kunder. När dessa levereras samlas personuppgifter om enskilda personer in. Personuppgifter inkluderar, men är inte begränsade till följande:

 • Kontaktinformation: (t.ex. för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer (endast administratörer). Denna information används för att (i) identifiera dig (ii) kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar (iii) samt utföra våra tjänster.
 • Demografisk information: Valfritt (t.ex land, arbete, anställningsnivå, bransch, åldersintervall, kön). Denna information används för (i) statistiska analyser (ii) och för att förbättra våra produkter.
 • Identifierande information: (t.ex. användarnamn, lösenord, säkerhetsfrågor och svar). Detta låter oss bevilja dig åtkomst till våra tjänster.
 • Beteendeinformation: (t.ex. bedömningssvar). Den här insamlade informationen används för att utföra tjänsterna som tillhandahålls av TRACOM.
 • I känsliga personuppgifter: ingår en valfri fråga om etnicitet (endast USA). Vi använder den här informationen för (i) statistiska analyser (ii) och för att förbättra våra produkter.

Vi använder även personuppgifter för att verifiera tillgången till våra webbplatser och för att behandla bedömningsdata till profilrapporter för inlärare, som ska användas av inlärarna för utbildning och handledning på grupp- eller individnivå. Din arbetsgivare har ingått ett avtal med TRACOM för att göra våra tjänsterna tillgängliga till vissa individer (”Inlärare”) i deras personliga och yrkesmässiga utbildning. Vi kan ge dig ett exempel på en profilrapport för inlärare om du inte vill uppge dina personuppgifter. Detta gör informationen mindre tillämplig på dig. Om du blir tillfrågad att ge feedback om en medarbetare, och inte vill ge dina personuppgifter, kommer inläraren inte att gynnas av din värdefulla feedback.

Cookies och annan spårningsteknik

TRACOM använder tekniker som till exempel cookies eller liknande teknik på våra webbplatser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas aktivitet på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan till exempel använda cookies för att hantera webbläsarsessioner och användarinställningar. Användare kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa funktioner eller områden på vår webbplats kan vara begränsad.

Precis som de flesta webbplatser samlar vi automatiskt in viss information och lagrar den i loggfiler. Denna information kan omfatta IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör, refererande sidor/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata för att förbättra våra tjänster, analyser eller webbplatsfunktionalitet.

Vi analyserar bedömningssvar och demografiska svar regelbundet, inklusive svar om etnicitet, och resultaten används av TRACOM för att uppdatera och bekräfta våra bedömningar. Ibland publiceras de även i forskningsrapporter som är utformade för allmän spridning, men då endast i sammanfattad form. Individer identifieras aldrig i dessa rapporter. Specifika organisationer identifieras endast om vi fått skriftligt godkännande från organisationen.

TRACOM betraktar personuppgifter som samlas in om eller från en individ som konfidentiella. Endast auktoriserad personal (TRACOM:s administratörer och facilitatorer, och kundens administratörer och facilitatorer) har tillgång till personuppgifter. Efter att individuella profilrapporter för inlärare har lämnats över till kundens inlärare, administratörer eller facilitatorer, har TRACOM däremot inte längre kontroll över dessa material.

Uppgiftssäkerhet

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss. Vi följer branschens godkända standarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och i vila när TRACOM har mottagit dem. När du anger dina personuppgifter krypterar vi överföringen av dem med Secure Sockets Layer-teknik (SSL). Ingen metod för överföring via internet eller för elektronisk lagring är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera att de är absolut säkra. Om du har frågor angående dina personuppgifters säkerhet kan du kontakta oss på tracomlearning@tracom.com.

Vid försäljning av tillgångar, sammanslagning, konsolidering, omstrukturering, likvidation eller liknande uppgörelser där TRACOM är inblandade kan vi överföra några av eller alla dina personuppgifter till det efterträdande företaget. Du kommer att meddelas via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om ändringar angående ägande eller användning av dina personuppgifter samt vilka alternativ du kan ha vad gäller dina personuppgifter.

Offentliggörande

Vi kan delge dina personuppgifter om vi anser att vi måste göra det enligt lagstadgade krav, till exempel för att tillmötesgå en domstols begäran om bevisning, eller liknande rättsliga processer, om vi i god tro håller detta för nödvändigt för att skydda våra rättigheter, din eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri eller tillmötesgå en begäran från staten eller från tredje part med ditt tidigare samtycke.

GDPR och EU

TRACOM tar skyddet av personuppgifter på allvar och har utsett Data Protection Representative Limited ("DataRep") till vår dataskyddsrepresentant i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i Europeiska unionen så att du kan kontakta oss direkt i ditt hemland.

Du har rätt att utöva dina rättigheter enligt GDPR när det gäller personuppgifter. Mer information om dessa rättigheter finns hos Europeiska kommissionen (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en) eller hos den nationella dataskyddsmyndigheten i ditt land.

DataRep har kontor i vart och ett av de 27 EU-länderna samt i Storbritannien, Norge och Island inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så att TRACOM-kunder kan ta upp sina frågor med dem.

Om du vill ställa en fråga till TRACOM eller på annat sätt utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter kan du göra det på något av följande sätt:

 • Skicka ett e-postmeddelande till DataRep på tracom@datarep.com
 • Fyll i webbformuläret på https://www.datarep.com/tracom
 • Skicka skriftligen till DataRep, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB, Storbritannien.
 • Skicka skriftligen till DataRep, 3rd and 4th Floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Tyskland.
 • (OBS: För de skriftliga metoderna ska du se till att använda DataRep och inte TRACOM som mottagare.)

Dina personuppgifter

TRACOM respekterar din kontroll över dina personuppgifter. På begäran kommer TRACOM att bekräfta om vi behandlar information som vi har samlat in från dig och kommer att ge dig information om huruvida vi innehar några av dina personuppgifter. Vi kommer att använda dina personuppgifter enligt vad som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra lagliga åtaganden, lösa tvister och upprätthålla våra avtal och kommer att behålla dem tills TRACOM-kunden, eller du själv (under begränsade omständigheter), ber oss att ta bort dem.

Vi kommer att under vissa omständigheter inte kunna uppfylla din begäran, som till exempel om den kolliderar med våra regleringsskyldigheter, påverkar juridiska frågor, om vi inte kan verifiera din identitet eller om den innebär oproportionerliga kostnader eller arbete för oss, men vi kommer alltid att svara på din begäran inom en rimlig tidsram och ge dig en förklaring.

Om du är med i någon av våra multi-utvärderingsbedömningar kommer vi att be dig att bjuda in människor för att bli dina utvärderare. Vi kommer att be dig om deras namn och e-postadresser. Vi kommer att skicka ut ett e-postmeddelande till dina utvärderare i vilket de ombeds besöka bedömningswebbplatsen. Detta meddelande skickas endast ut en gång, men man kan även välja att de ska få återkommande påminnelser. TRACOM lagrar endast denna information för att skicka dessa e-postmeddelanden och för att mäta hur många av dina utvärderare som svarar på bedömningen.

TRACOM följer dataskyddskraven i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Individer har rätt att utöva sina rättigheter avseende personuppgifter i enlighet med bland annat GDPR, genom att följa anvisningarna för var och en av de rättigheter som anges nedan:

 • Rätten till tillgång och rättelse
 • Individer har rätt att få tillgång till, se och ändra sina personuppgifter som lagras i TRACOM-systemen. Processen för att göra detta varierar beroende på webbplatsen och användarens roll enligt följande:

  MAX (www.tracommax.com)
  Kundadministratörer
  – kan visa/redigera personuppgifterna för andra tillämpliga individer via skärmen Redigera individ.
  – kan visa/redigera personuppgifter via redigeringsskärmen Min information.

  Facilitatorer
  – kan visa/redigera personuppgifter via redigeringsskärmen Min information.

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  Utbildare/bedömare
  - Kan se/redigera sina personuppgifter via skärmarna Mitt konto, Mitt lösenord och Mina säkerhetsfrågor.
  – Inlärare som använder åtkomstmetoden med enkätkoder måste kontakta sin kundadministratör om de vill ändra sina personuppgifter. Kundadministratörens namn och e-postadress anges på inbjudan och i påminnelsemeddelanden.

 • Rätten till radering (rätt att bli bortglömd)
 • TRACOM kommer att behålla personuppgifter tills en auktoriserad representant för vår kund skriftligen ber TRACOM att ta bort personuppgifterna.

  Individer har rätten att begära att deras personuppgifter tas bort från TRACOM-systemen. Alla begäranden om att TRACOM ska ta bort personuppgifter måste komma från en kundadministratör. Individer (inlärare, utvärderare, administratörer eller facilitatorer) kan utöva denna rättighet genom att kontakta kundadministratören för att begära att hans/hennes personuppgifter tas bort. Kundadministratörens namn och e-postadress anges på inbjudan och i påminnelsemeddelanden. När TRACOM tar emot begäran från kundadministratören kommer man att ta bort individens personuppgifter från TRACOM-systemet.

 • Rätten att begränsa behandling
 • Individer har rätten att begränsa behandling av personuppgifter i TRACOM-systemet. Eventuella begäranden om att begränsa behandlingen av personuppgifter måste komma från en kundadministratör via förfarandet som anges under ”Rätten till radering” ovan.

 • Rätten till dataportabilitet
 • Individer har rätt att ta emot sina personuppgifter från TRACOM-systemen i ett vanligt förekommande maskinläsbart format, så att det sedan kan användas för en rad andra ändamål. Alla begäranden om att ta emot personuppgifter måste komma från en kundadministratör via följande förfarande:

  1. Individen (inlärare, utvärderare, administratörer eller facilitatorer) kontaktar kundadministratören för att begära att hans/hennes personuppgifter ska tas emot i ett maskinläsbart format. Kundadministratörens namn och e-postadress anges på inbjudan och i påminnelsemeddelanden.

  2. En kundadministratör skickar en skriftlig begäran till TRACOM om att personuppgifter ska göras tillgängliga för en individ.

  3. TRACOM utvärderar begäran för att säkerställa att den kan uppfyllas. Om begäran av någon anledning inte kan uppfyllas kommer TRACOM att skriftligen meddela kundadministratören. I annat fall uppfyller TRACOM begäran och skickar den begärda informationen till kundadministratören som sedan ger den till individen.

 • Rätten att invända
 • Individer har rätten att godkänna eller neka till användningen av deras personuppgifter i TRACOM-systemen. En individ nomineras av sin arbetsgivare att delta i TRACOM-tjänsterna i enlighet med arbetsgivarens legitima intressen.

  Eventuella begäranden om att ta bort samtycke måste komma från en kundadministratör via förfarandet som anges under ”Rätten att radera” ovan.

Ändringar av denna integritetspolicy

TRACOM kan komma att uppdatera denna integritetspolicy så att den återspeglar förändringar i vår informationspraxis. Om vi gör materiella förändringar kommer vi att underrätta dig via e-post (skickat till den e-postadress du har angivit i ditt konto) eller underrätta dig på den här sidan, innan förändringen träder i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna sida för den senaste informationen om vår sekretesspolicy.

Hur du kontaktar oss

Det här meddelandet har utformats för att hjälpa de som tar del av TRACOMs program att förstå vår data- och integritetspolicy. Om du har frågor angående denna integritetspolicy kan kontakta oss via e-post på tracomlearning@tracom.com eller via post på:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111